Investors

Kommuniké från fortsatt årsstämma Intergiro 2021 (Bulletin from continued Annual General Meeting Intergiro 2021)

Kommuniké från årsstämma Intergiro 2021 (Bulletin from the Annual General Meeting Intergiro 2021)

Kallelse till årsstämma 30 juni 2020 / Notice to annual general shareholders' meeting, 30th June 2020

Kallelse till extra bolagsstämma 27 november 2019 / Notice to extra shareholders' meeting, 27th November 2019

Företrädesemission / New share issue with preferential rights 6 – 20 December 2019 (förlängd t.o.m. 28 januari 2020/prolonged until 28 January 2020)

Extra bolagsstämma har den 27 november 2019 enhälligt beslutat att emittera högst 9 029 833 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget ca 25,1 mSEK före emissionskostnader. Teckningstid är efter förlängning 6 december 2019 – 28 januari 2020. / On November 27, 2019, the Extraordinary General Meeting unanimously resolved to issue a maximum of 9,029,833 shares with preferential rights for existing shareholders. The issue will, upon full subscription, contribute approximately SEK25.1 m in equity before issue costs. The subscription period is, after prolongation, 6 December 2019 – 28 January 2020.

Följ nedan länk till bolagets emissionsinstitut Eminova Fondkomission för tillgång till emissionserbjudandet i sammandrag, digital anmälan om teckning samt anmälan utan företräde. / Follow the below link to the company's issuing institution Eminova Fondkomission for access to the issue offer in summary, digital subscription notification and subscription notification without preferential rights.

Länk till erbjudandet / link to the issue offer:

https://eminova.se/uppdrag/intergiro-international-ab-publ/