Investors

Företrädesemission 6 – 20 augusti 2021 / Preferential new issue 6 – 20 August 2021

Fortsatt årsstämma har den 27 juli 2021 beslutat att emittera högst 23 519 599 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningskurs är 3,00 kronor per aktie och emissionen uppgår således 70 558 797 kronor vid full teckning. Teckningstid är 6 -20 augusti 2021. /
Informationsmemorandum (inkluderande villkor och anvisningar för teckning), Intergiros  bolagsordning och årsredovisning för 2020 (svenska) återfinns nedan. Separat kan ni även finna villkor och anvisningar för teckning (svenska och engelska).  Eminova Fondkomission AB är Intergiros emissionsinstitut i erbjudandet och nås på tel +46 (0)8-684 211 00 och e-post: info@eminova.se
A continued Annual General Meeting on July 27, 2021 decided to issue a maximum of 23,519,599 shares with preferential rights for the shareholders. The subscription price is SEK 3.00 per share and the share issue thus amounts to SEK 70,558,797 at full subscription. The subscription period is 6 -20 August 2021.
An Information Memorandum (including terms and instructions for subscription), Intergiro’s Articles of Association and annual report for 2020 (Swedish) are accessible below. Below you will also find terms and instructions for subscription in separate forms (Swedish and English).  Eminova Fondkommission AB is Intergiro’s issue agent in the offer and can be reached at phone: +46 (0)8-684 211 00 and e-mail: info@eminova.se.

Kommuniké från fortsatt årsstämma Intergiro 2021 (Bulletin from continued Annual General Meeting Intergiro 2021)

Kommuniké från årsstämma Intergiro 2021 (Bulletin from the Annual General Meeting Intergiro 2021)

Kallelse till årsstämma 30 juni 2020 / Notice to annual general shareholders' meeting, 30th June 2020

Kallelse till extra bolagsstämma 27 november 2019 / Notice to extra shareholders' meeting, 27th November 2019

Företrädesemission / New share issue with preferential rights 6 – 20 December 2019 (förlängd t.o.m. 28 januari 2020/prolonged until 28 January 2020)